Header logo

วิธีใช้หน้ากากอนามัยและหน้ากากกรองอากาศอย่างถูกต้อง:

  • - คุณจำเป็นต้องใส่หน้ากาก หากคุณอยู่ใกล้ผู้อื่น และคุณกำลังไอหรือจาม

  • - หน้ากากควรกระชับอย่างแนบแน่นเหนือจมูกของคุณ

  • - หน้ากากอนามัยใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

  • - เมื่อคุณสวมหน้ากาก อย่าสัมผัสหน้ากากด้วยมือของคุณ

  • - เปลี่ยนหน้ากากของคุณทุก ๆ 2 ชั่วโมง หรือหากหน้ากากเปียกชื้น

  • - ถอดหน้ากากออกด้วยยางรัดหรือเทป โดยไม่สัมผัสพื้นผิวของหน้ากาก

  • - ทิ้งหน้ากากในภาชนะที่มีฝาปิด จากนั้นล้างมือของคุณด้วยสบู่ หรือล้างมือด้วยยาฆ่าเชื้อโรค